Odzyskaj Zdrowie – Gabinet Terapii Naturalnych Jolanta Markiewicz

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Jolantę Markiewicz, przedsiębiorcę działającego pod firmą „Jolanta Markiewicz”, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, danych osobowych: Klientów i Usługobiorców oraz Pracowników własnych oraz kontrahentów.
Jolanta Markiewicz, przywiązuje najwyższą wagę do ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa swoim Klientom, Kontrahentom i ich Pracownikom oraz przetwarza ich dane osobowe z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
W ramach niniejszej Polityki Prywatności przedstawiono: jakie dane osobowe, w jaki sposób i w jakim celu są gromadzone przez Administratora, okres przechowywania tych danych, komu te dane będą udostępniane oraz jak będą chronione. Ponadto w Polityce zawarto informacje, w jaki sposób można skontaktować się z Administratorem oraz jakie prawa przysługują Podmiotowi danych w związku z ich przechowywaniem przez Administratora.

§1 Definicje
Użyte w niniejszej Polityce Prywatności określenia i zwroty oznaczają:

 1. Administrator – Jolanta Markiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Jolanta Markiewicz” siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 97/236, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 6412193968 , REGON: 521906384 ,
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisów internetowych Administratora lub stron innych organizacji, na których znajdują się reklamy działalności Administratora.
 5. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
 6. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2 Przetwarzanie danych osobowych
1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe, zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych przez Administratora są ogólnodostępne na stronie intranetowej www.odzyskaj-zdrowie.pl/polityka_prywatnosci. Administrator zawsze w momencie zbierania danych osobowych informuje o tym podmiot danych, a w wpadkach prawem przewidzianych pyta o zgodę na ich gromadzenie. Administrator dba o to, aby dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
3. Przetwarzając dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.
4. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
5 W zakresie dane, o których mowa w §3 ust. 2, Google Ireland Ltd z siedzibą w Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland oraz Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland może przetwarzać te dane i przekazywać je poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA. Zasady przekazywania danych przez Google do krajów trzecich są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl
Zasady przekazywania danych przez FB do krajów trzecich są dostępne pod adresem:
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
6 Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§3 Rodzaje gromadzonych informacji
1 Informacje zbierane w trakcie rezerwacji usługi lub przed przystąpieniem do jej świadczenia:
1.1 imię i nazwisko,
1.2 wiek,
1.3 numer telefonu,
1.4 adres poczty elektronicznej (e-mail),
1.5 informacje na temat przewlekłych lub zdiagnozowanych chorób,
1.6 istotne informacje dotyczące stanu zdrowia (np. przebyty przeszczep, ciąża),
1.7 rodzaj stosowanej diety, zażywane używki, informacje o stosowanej aktywności fizycznej, formie pracy i jakości snu,
2 Dane zbierane w celu promocji lub reklamy usług Administratora:
2.1 fotografie stóp, dłoni lub twarzy,
3 Informacje zbierane w trakcie przeglądania stron internetowych administratora (w domenie: www.odzyskaj-zdrowie.pl) lub stron innych organizacji, na których znajdują się reklamy działalności Administratora:
3.1 informacje dotyczące używanych urządzeń (dane producenta, model, system operacyjny, adres IP, rodzaj przeglądarki),
3.2 informacje dotyczące poszukiwanych produktów lub usług,
3.3 informacje dotyczące wybranych produktów lub usług,
3.4 pliki cookies i informacje na temat zachowań w sieci i historii wyszukiwania podczas korzystania ze stron internetowych Administratora, lokalizację użytkownika i informację o kliknięciu reklam produktów lub usług Administratora wyświetlanych na stronach innych organizacji.

§4 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Dane osobowe wskazane w §3 ust. 1 pkt. 1.1 – 1.4, przetwarzane są w celu wykonania umowy – usługi świadczonej przez Administratora, gromadzenie danych następuje w trakcie przeprowadzanego z Klientem wywiadu oraz wypełnianej przez niego ankiety (zawartej w Karcie Klienta). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. Podstawą prawną tych danych przetwarzania jest zatem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”. Ponadto celem przetwarzania tych danych osobowych jest ustalenie lub dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń lub ochrona przed wysuwanymi roszczeniami, podstawę prawną w tym wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.
 2. Dane osobowe wskazane w §3 ust. 1 pkt. 1.5 – 1.7, przetwarzane są w celu ustalenia optymalnego rodzaju i zakresu usług, a także ewentualnych przeciwwskazań dla planowanych zabiegów. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. Podstawę prawną przetwarzania stanowią art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą) RODO.
 3. Dane wskazane w §3 ust. 2, przetwarzane są w celach reklamy lub promocji usług Administratora na stronie internetowej Administratora lub prowadzonych przez niego profilach na portalach Google, Facebook, Instagram, Booksy. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie ma wpływu na zawarcie i wykonanie umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Informacje wskazane w §3 ust. 3, gromadzone są w celu dostosowania oferty Administratora i serwisów do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Administrator może poprosić użytkownika o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych i promocyjnych. Udzielenie zgody nie jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy. Użytkownik może w każdej chwili udzieloną zgodę wycofać. Celem przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest możliwość wysyłania przez Administratora informacji na temat produktów i usług, w tym ofert specjalnych i rabatów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika lub Klienta, dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres e-mail: gabinet@odzyskaj-zdrowie.pl

§5 Polityka plików cookies/ciasteczek
1 Administrator, aby uatrakcyjnić działanie swoich serwisów internetowych i w celu prowadzenia analiz oraz odpowiedniego dobierania reklam wyświetlanych na tej i na innych witrynach internetowych, a także umożliwienia korzystania z pewnych funkcji, używa tzw. „ciasteczek” (ang. cookies).
2 Ciasteczka/cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym podmiotu danych. Niektóre z nich są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania – po zamknięciu przeglądarki („ciasteczka sesyjne”). Inne pozostają na urządzeniu i pozwalają Administratorowi na rozpoznanie przeglądarki podmiotu danych przy kolejnej wizycie („ciasteczka trwałe”).
3 Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies/ciasteczek i w przypadku gdy użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta, w zakresie ustawień plików cookies/ciasteczek, pliki te będą zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika.
4 Użytkownik korzystający z serwisów internetowych Administratora, akceptując powiadomienie o ciasteczkach/cookies, wyraża zgodę na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies/ciasteczkach i im podobnych technologii na urządzeniach końcowych. Akceptacja powiadomienia oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych za pomocą takich ciasteczek/cookies. Podstawą prawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5 Przy wykorzystaniu ciasteczek/cookies przetwarzane są przede wszystkim następujące dane: adres IP, adres URL, żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądania, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu internetowego Administratora, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje. Dane uzyskane za pomocą plików ciasteczek/cookies są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu badań analitycznych, statystycznych, badania ruchu na stronach, dopasowania treści pod względem użytkownika oraz zapewnienia bezpieczeństwa usług.
6 Użytkownik ma możliwość dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, tak aby blokować automatyczną obsługę ciasteczek/cookies i decydować indywidualnie o ich akceptacji bądź wykluczeniu w określonych wypadkach lub ogólnie, bądź też być informowanym o próbach ich każdorazowego przesłania do urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika. Celem uzyskania informacji na temat tego, w jaki sposób skonfigurować ustawienie ciasteczek/cookies, należy skorzystać z opcji pomocy w przeglądarce internetowej, z której korzysta użytkownik.
7 Zmiana ustawień plików cookies/ciasteczek w przeglądarce internetowej lub ich wyłącznie może, ale nie musi ograniczyć funkcjonalność stron internetowych Administratora, a nawet częściowo uniemożliwić korzystanie z niego przez Użytkownika.
8 Administrator w ramach swoich serwisów internetowych wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek/cookies:
8.1 pliki cookie Google

§6 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne dla zrealizowania celów, w jakich dane są przetwarzane. Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od zakresu zawartej umowy oraz celu w jakim są przetwarzane. Okres przetwarzania danych osobowych może wynikać także z przepisów prawa np. podatkowego lub przepisów rachunkowych, gdy stanowią podstawę przetwarzania.
 2. Przetwarzanie danych w związku z zawartą umową trwa do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i przeciw Administratorowi, chyba że Administrator na podstawie odpowiednich przepisów zobowiązany jest do dalszego przetwarzania tych danych, po upływie tego okresu.
 3. W wypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 4. W wypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez podmiot danych, przetwarzanie trwa przez okres realizacji celu, w jakim zgoda na przetwarzanie tych danych została udzielona lub do momentu odwołania tej zgody przez podmiot danych.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

§7 Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1 Administrator na podstawie pisemnych umów, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników innym podmiotom, a to:
1.1 w wypadku skorzystania przez Klienta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności, w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą,
2 Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3 Administrator może przekazywać dane osobowe swoim ubezpieczycielom w przypadku zgłoszenia lub potencjalnego zgłoszenia wobec niego roszczeń.
4 Administrator może przekazać dane osobowe stronom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić jakiekolwiek wymogi prawne (również w związku z nakazem sądowym) lub w celu wyegzekwowania lub wprowadzenia w życie jakichkolwiek porozumień zawartych z podmiotem danych lub w celu ochrony swoich praw, własności lub bezpieczeństwa bądź prawa własności lub bezpieczeństwa jego klientów, pracowników lub innych podmiotów.

§8 Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
1 Podmiotowi danych, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora, przysługują następujące uprawnienia:
1.1 Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – podmiot danych ma prawą uzyskać od Administratora informacje, w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe, kategoriach odnośnych danych osobowych, podmiotach, którym dane są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, informację o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, informacje o źródle pochodzenia danych oraz o podstawach prawnych przetwarzania tych danych.
1.2 Prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator dostarcza podmiotowi danych, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się podmiot danych, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli podmiot danych zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.
1.3 Prawo do sprostowania danych – podmiot danych, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, podmiot danych ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
1.4 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podmiot danych, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe i powiadomić o tym podmiot danych, chyba że potrzeba przetwarzania danych wynika z:
1.4.1 konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego wm interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
1.4.2 ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
1.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji danych lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
1.6 Prawo do przenoszenia danych – podmiot danych ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w związku z zawartą umową lub gdy odbywa się w sposób zautomatyzowany.
1.7 Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Administratorowi nie wolno w takim wypadku przetwarzać danych osobowych dla celów marketingowych.
1.8 Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
1.9 Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie zawiadamiając o tym Administratora na adres e-mail gabinet@odzyskaj- zdrowie.pl co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; nieudzielenie lub cofnięcie zgody nie wywiera dla Podmiotu danych żadnych niekorzystnych konsekwencji.
1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531 03 00.

§9 Kontakt z Administratorem
1 Celem zgłoszenia żądań związanych z realizacją praw podmiotu danych lub jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, należy kontaktować się pod adresem elektronicznym: gabinet@odzyskaj-zdrowie.pl lub adresem korespondencyjnym ul. Kłodnicka 97/236, 41-706 Ruda Śląska.
2 Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
3 Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
4 W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, Administrator udzieli odpowiedzi drogą elektroniczną.
5 Postępowanie w sprawie składanych wniosków i zapytań jest nieodpłatne. Opłaty mogą jednak zostać pobrane w wypadku, gdy:
5.1 dotyczą zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia rozsądnej opłaty; opłata taka zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania,
5.2 dotyczą zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia rozsądnej opłaty; opłata taka zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.

§10 Aktualizacja Polityki Prywatności
Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie internetowej Administratora i będą wchodzić w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia publikacji.

www.odzyskaj-zdrowie.pl